ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ

วิธีดาวน์โหลดไฟล์จาก Google Drive : เปิดไฟล์เอกสารที่ต้องการ ไปที่เมนู ไฟล์ > ดาวน์โหลด > เลือกไฟล์ Word หรือ PDF เพื่อดาวน์โหลด

วิทยฐานะ

แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน 2566

  • แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูผู้ช่วย) : Word | PDF
  • แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูยังไม่มีวิทยฐานะ) : Word | PDF
  • แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูชำนาญการ) : Word | PDF
  • แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูชำนาญการพิเศษ) : Word | PDF

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

งานธุรการ

งานการเงิน

งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำฯ