ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ

เอกสาร SDQ

งานวิชาการ

 • แบบขออนุมัติการให้ 0, ร, มส.
  ดาวน์โหลด : Word  
 • แบบขออนุมัติผลการเรียน ร.
  ดาวน์โหลด : Word  
 • แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
  ดาวน์โหลด : Word  | PDF 
 • แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
  ดาวน์โหลด : Word  | PDF 
 • แบบหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง
  ดาวน์โหลด : Word  | PDF 
 • แบบหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองไปโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ
  ดาวน์โหลด : Word  | PDF 
 •  แบบฟอร์มส่งต้นฉบับข้อสอบ
  ดาวน์โหลด : Word
 • ใบปะหน้าซองกระดาษคำตอบคอมพิวเตอร์
  ดาวน์โหลด : Word  | PDF 
 • ใบประหน้าซองบรรจุข้อสอบ
  ดาวน์โหลด : Word  | PDF 
 • แบบการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
 • ดาวน์โหลด : Word  | PDF 
 • ว.101.1 ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในเวลาเรียน
  ดาวน์โหลด : Word  | PDF 
 • ว.101.2 แบบบันทึกขอแลกเปลี่ยนคาบสอน/มอบหมายหน้าที่
 • ดาวน์โหลด : Word  | PDF 
 • ว.101.3 แบบการจัดตารางสอนแทนครูที่ไม่มาปฏิบัติราชการ
  ดาวน์โหลด : Word  | PDF 
 • ว.101.4 แบบสรุปรายงานการสอนแทน
  ดาวน์โหลด : Word  | PDF 
 • ว.101.5 แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%
  ดาวน์โหลด : Word  | PDF 
 • ว.101.6 แบบขออนุญาตอนุมัติผลการเรียน “ร”
  ดาวน์โหลด : Word  | PDF 
 • ว.101.7 แบบสรุปรายงานการเข้าร่วมกิจกรรม
  ดาวน์โหลด : Word  | PDF 
 • ว.101.8 แบบรายงานผลการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
  ดาวน์โหลด : Word  | PDF 
 • ว.101.9 แบบสำรวจคาบสอน
  ดาวน์โหลด : Word  | PDF 
 • ว.101.10 แบบบันทึกขอเวลาเรียนให้กับนักเรียน
  ดาวน์โหลด : Word  | PDF 
 • ว.101.11 แบบบันทึกขอเปลี่ยนกรรมการคุมสอบ
  ดาวน์โหลด : Word  | PDF 
 • ว.101.12 แบบบันทึกขอเบิกกระดาษถ่ายเอกสาร
  ดาวน์โหลด : Word  | PDF 
 • ว.101.13 แบบบันทึกผลการไปประชุม อบรม
  ดาวน์โหลด : Word  | PDF 
 • ว.101.14 แบบสำรวจอัตรากำลังครู
  ดาวน์โหลด : Word  | PDF 
 • ว.101.15 แบบบันทึกการนิเทศภายในกลุ่มสาระ
  ดาวน์โหลด : Word  | PDF 
 • ว.101.16 แบบรายงานการส่งครูเข้าร่วมการอบรม สัมมนา
  ดาวน์โหลด : Word  | PDF 
 • ว.101.17 แบบคำร้องขอย้ายห้อง/แผนการเรียน
  ดาวน์โหลด : Word  | PDF 
 • ว.101.18 แบบสำรวจเส้นทางเพื่อนำนักเรียนไปทัศนศึกษา
  ดาวน์โหลด : Word  | PDF 
 • ว.101.19 แบบบันทึกการเรียนซ้ำ
  ดาวน์โหลด : Word  | PDF 

 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและยุคลากรทางการศึกษา

 • PA1 ครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) : Word | PDF
 • PA1 ครูผู้ช่วย : Word | PDF
 • PA1 ครูชำนาญการ : Word | PDF
 • PA1 ครูชำนาญการพิเศษ : Word | PDF
 • PA1 ครูเชี่ยวชาญ : Word | PDF
 • PA1 ครูเชี่ยวชาญพิเศษ : Word | PDF

เอกสารการกักตัว/เฝ้าระวังอาการ COVID-19

 • บันทึกข้อความขอกักตัว : Word | PDF
 • แบบบันทึก Timeline : Word | PDF

งานธุรการ/งานบุคคล

เอกสารคำร้องทั่วไป

โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำฯ