ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ

งานพัสดุ

วิทยฐานะ

แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน 2567

  • แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูผู้ช่วย) : Word | PDF
  • แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูยังไม่มีวิทยฐานะ) : Word | PDF
  • แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูชำนาญการ) : Word | PDF
  • แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูชำนาญการพิเศษ) : Word | PDF
  • แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ผู้บริหารชำนาญการพิเศษ) : Word | PDF

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

งานธุรการ

งานการเงิน

งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำฯ