ภาษาไทย

นางพรลภัส ทองชุบ

นางพรลภัส ทองชุบ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสัมพันธ์ สมพงษ์

นางสัมพันธ์ สมพงษ์

นางกาญจนา พรหมนาค

นางกาญจนา พรหมนาค

น.ส.สุนันวดี ทองแจ่ม

น.ส.สุนันวดี ทองแจ่ม

น.ส.อรลักษณ์ บุรัญบุญดา

น.ส.อรลักษณ์ บุรัญบุญดา

นางอัจฉรา เมณฑ์กูล

นางอัจฉรา เมณฑ์กูล

น.ส.จรรยา พูลเกษม

น.ส.จรรยา พูลเกษม

น.ส.ณัฐริกา อุณหันต์

น.ส.ณัฐริกา อุณหันต์

นางเสาวรส แขวงนคร

นางเสาวรส แขวงนคร

นางอังคณา บุญหลง

นางอังคณา บุญหลง

นางปิยะนุช ชัยขันธ์

นางปิยะนุช ชัยขันธ์

นางอัญญรัตน์ สอนทอง

นางอัญญรัตน์ สอนทอง

น.ส.พิชชาอร มินทยักษ์

น.ส.พิชชาอร มินทยักษ์

น.ส.วิชยา กลั่นหุ่น

น.ส.วิชยา กลั่นหุ่น