วิทยาศาสตร์

นายสมาน สุขสุ่ม

นายสมาน สุขสุ่ม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางนาฏยา ฉายเพ็ชร

นางนาฏยา ฉายเพ็ชร

นายบัณฑิต กาละภักดี

นายบัณฑิต กาละภักดี

นายสามารถ สุขเกษม

นายสามารถ สุขเกษม

นายวิชชา ยศอ่อน

นายวิชชา ยศอ่อน

นายทองหล่อ จันทร์เปีย

นายทองหล่อ จันทร์เปีย

นายปรีชา ชิโนเรศโยธิน

นายปรีชา ชิโนเรศโยธิน

นายเฉลิม รอดหลง

นายเฉลิม รอดหลง

น.ส.ศิริพันธ์ สิงห์อุสาหะ

น.ส.ศิริพันธ์ สิงห์อุสาหะ

นางแฟรี ธีระวัฒนสิงห์

นางแฟรี ธีระวัฒนสิงห์

นางสุรีย์ จันทร์เปีย

นางสุรีย์ จันทร์เปีย

นายสุรินทร์ ดำรงโภวรรณ

นายสุรินทร์ ดำรงโภวรรณ

น.ส.กาญจน์ สิทธิพงศ์ศุทธิ์

น.ส.กาญจน์ สิทธิพงศ์ศุทธิ์

นายเรวัฒน์ สายหยุด

นายเรวัฒน์ สายหยุด

นางสุพรรณา มีมุข

นางสุพรรณา มีมุข

นางปราณี ดิษเจริญ

นางปราณี ดิษเจริญ

นางเบญจมาศ อินทสิทธิ์

นางเบญจมาศ อินทสิทธิ์

นางนิตยวดี เยี่ยงยงค์

นางนิตยวดี เยี่ยงยงค์

นางสมพิศ สิทธิพิสัย

นางสมพิศ สิทธิพิสัย

น.ส.จริญญา แสงประเสริฐ

น.ส.จริญญา แสงประเสริฐ

นายมานพ ทองเกษม

นายมานพ ทองเกษม

นางสาวสมัชญา พานรอด

นางสาวสมัชญา พานรอด

น.ส.จารุวรรณ เตชะสุทธิรัฐ

น.ส.จารุวรรณ เตชะสุทธิรัฐ

น.ส.ณัฐิดา วงษ์สายตา

น.ส.ณัฐิดา วงษ์สายตา

นางปิยรัตน์ ต่วนชะเอม

นางปิยรัตน์ ต่วนชะเอม

น.ส.ศรัญญา เกษชนก

น.ส.ศรัญญา เกษชนก

น.ส.กิตติญา พรมพรสวรรค์

น.ส.กิตติญา พรมพรสวรรค์

นางสำฤทธิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา

นางสำฤทธิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา

นางอุษา พงษ์ชัยสิทธิ์

นางอุษา พงษ์ชัยสิทธิ์

น.ส.กนกพร บุญนวน

น.ส.กนกพร บุญนวน

นางเพชรา บัวเทศ

นางเพชรา บัวเทศ

น.ส.สุชาริณี ปันก้อน

น.ส.สุชาริณี ปันก้อน

น.ส.ชนิตร์นันทน์ พรมมา

น.ส.ชนิตร์นันทน์ พรมมา

น.ส.อรุณรัตน์ โพธิ์อ่อง

น.ส.อรุณรัตน์ โพธิ์อ่อง

น.ส.เกษศิรินทร์ เซ็นบัว

น.ส.เกษศิรินทร์ เซ็นบัว

น.ส.อาภาภรณ์ ปานมี

น.ส.อาภาภรณ์ ปานมี

นายศรัณย์พจน์ ทรัพย์ขำ

นายศรัณย์พจน์ ทรัพย์ขำ

น.ส.กัลยารัตน์ รักภูธร

น.ส.กัลยารัตน์ รักภูธร

น.ส.อารยา ควัฒน์กุล

น.ส.อารยา ควัฒน์กุล