วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสมาน สุขสุ่ม

นายสมาน สุขสุ่ม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางนาฏยา ฉายเพ็ชร

นางนาฏยา ฉายเพ็ชร

นายบัณฑิต กาละภักดี

นายบัณฑิต กาละภักดี

นายสามารถ สุขเกษม

นายสามารถ สุขเกษม

นายวิชชา ยศอ่อน

นายวิชชา ยศอ่อน

นางเบญจมาศ อินทสิทธิ์

นางเบญจมาศ อินทสิทธิ์

น.ส.จริญญา แสงประเสริฐ

น.ส.จริญญา แสงประเสริฐ

นายมานพ ทองเกษม

นายมานพ ทองเกษม

นางสาวสมัชญา พานรอด

นางสาวสมัชญา พานรอด

น.ส.จารุวรรณ เตชะสุทธิรัฐ

น.ส.จารุวรรณ เตชะสุทธิรัฐ

น.ส.ณัฐิดา วงษ์สายตา

น.ส.ณัฐิดา วงษ์สายตา

นางปิยรัตน์ ต่วนชะเอม

นางปิยรัตน์ ต่วนชะเอม

น.ส.ศรัญญา เกษชนก

น.ส.ศรัญญา เกษชนก

น.ส.กิตติญา พรมพรสวรรค์

น.ส.กิตติญา พรมพรสวรรค์

นางสำฤทธิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา

นางสำฤทธิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา

น.ส.กนกพร บุญนวน

น.ส.กนกพร บุญนวน

นางเพชรา บัวเทศ

นางเพชรา บัวเทศ

น.ส.สุชาริณี ปันก้อน

น.ส.สุชาริณี ปันก้อน

น.ส.อรุณรัตน์ โพธิ์อ่อง

น.ส.อรุณรัตน์ โพธิ์อ่อง

น.ส.เกษศิรินทร์ เซ็นบัว

น.ส.เกษศิรินทร์ เซ็นบัว

น.ส.อาภาภรณ์ ปานมี

น.ส.อาภาภรณ์ ปานมี

นายศรัณย์พจน์ ทรัพย์ขำ

นายศรัณย์พจน์ ทรัพย์ขำ

น.ส.กัลยารัตน์ รักภูธร

น.ส.กัลยารัตน์ รักภูธร

น.ส.อารยา ควัฒน์กุล

น.ส.อารยา ควัฒน์กุล

นายคณิศร์ ฤทธิรักษ์

นายคณิศร์ ฤทธิรักษ์

นายนิสิต ชำนาญเพชร

นายนิสิต ชำนาญเพชร

นางสาวพิมพ์หทัย อยู่สนิท

นางสาวพิมพ์หทัย อยู่สนิท

นายธนพงศ์ หมีทอง

นายธนพงศ์ หมีทอง

นายพัชรพงษ์ เพ็งผจญ

นายพัชรพงษ์ เพ็งผจญ

นางใจทิพย์ ภู่พุ่ม

นางใจทิพย์ ภู่พุ่ม

นางสาวสายฝน เชียงสา

นางสาวสายฝน เชียงสา

นายภัทรกร มิ่งขวัญ

นายภัทรกร มิ่งขวัญ

นางสาวชยาภา พุ่มสมบัติ

นางสาวชยาภา พุ่มสมบัติ

นางรจนา ด้วงชื่น

นางรจนา ด้วงชื่น

นางสาวสุวิสา บุญน้อม

นางสาวสุวิสา บุญน้อม

นายอภิชาติ พงษ์ศศิธร

นายอภิชาติ พงษ์ศศิธร

นายอดิศร คงเอม

นายอดิศร คงเอม

สิบตำรวจตรีณัฐนนท์ เกษตรเอี่ยม

สิบตำรวจตรีณัฐนนท์ เกษตรเอี่ยม

นายภูวนัย สาหร่ายสุวรรณ์

นายภูวนัย สาหร่ายสุวรรณ์

นายพงศกร บัวเทศ

นายพงศกร บัวเทศ

นางสาวอัญขลี พูลทอง

นางสาวอัญขลี พูลทอง

นางสาวเบญจวรรณ นิมิตพงษ์

นางสาวเบญจวรรณ นิมิตพงษ์