ลูกจ้างประจำ

นายบุญเกตุ พะจุไทย

นายบุญเกตุ พะจุไทย

นางธันยพร เหลืองอ่อน

นางธันยพร เหลืองอ่อน

นายนพรัตน์ วิริต

นายนพรัตน์ วิริต

นายวิโรจน์ อยู่สนิท

นายวิโรจน์ อยู่สนิท

นายชูเกียรติ ฉัตรารักษ์

นายชูเกียรติ ฉัตรารักษ์

นายวีระ บุญมา

นายวีระ บุญมา