สนับสนุนการสอน

นางสุธิดา อภัยภักดิ์

นางสุธิดา อภัยภักดิ์

ครูแนะแนว
นางใจทิพย์ ภู่พุ่ม

นางใจทิพย์ ภู่พุ่ม

ครูแนะแนว
น.ส.มณินาถ บุญเกิด

น.ส.มณินาถ บุญเกิด

ครูแนะแนว
น.ส.นิภา กำจร

น.ส.นิภา กำจร

ครูแนะแนว
น.ส.จิรพรรณ เพิ่มเกษตรการ

น.ส.จิรพรรณ เพิ่มเกษตรการ

(เจ้าหน้าที่พัสดุ)