งานแนะแนว

นางสุธิดา อภัยภักดิ์

นางสุธิดา อภัยภักดิ์

ครูแนะแนว
น.ส.มณินาถ บุญเกิด

น.ส.มณินาถ บุญเกิด

ครูแนะแนว
น.ส.นิภา กำจร

น.ส.นิภา กำจร

ครูแนะแนว
นายธีรวัฒน์ มาโต

นายธีรวัฒน์ มาโต

ครูแนะแนว
นางสาวอโนชา มีฤทธิ์

นางสาวอโนชา มีฤทธิ์