สังคมศึกษาฯ

นางวรพรรณ ศรีเจริญวนะกิจ

นางวรพรรณ ศรีเจริญวนะกิจ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายอนุวัตร วินัยพานิช

นายอนุวัตร วินัยพานิช

นายธนิต ภู่มณี

นายธนิต ภู่มณี

นางธนพร ยมรัตน์

นางธนพร ยมรัตน์

นางสิริขวัญนภา อุตมโชติ

นางสิริขวัญนภา อุตมโชติ

นายสมศักดิ์ ผุนลาวงษ์

นายสมศักดิ์ ผุนลาวงษ์

นายพงษ์ประพันธ์ ติยะสัญ

นายพงษ์ประพันธ์ ติยะสัญ

นางกัลยากร เปรมจิตต์

นางกัลยากร เปรมจิตต์

นายสกล เที่ยงจิตต์

นายสกล เที่ยงจิตต์

นางณฐนันท์ หล่อสมฤดี

นางณฐนันท์ หล่อสมฤดี

นางกนกวรรณ ตันวิสุทธิ์

นางกนกวรรณ ตันวิสุทธิ์

นางญานี อนันตอาจ

นางญานี อนันตอาจ

นางชุลีภรณ์ กลิ่นชื่น

นางชุลีภรณ์ กลิ่นชื่น

น.ส.เบญญาภา คูณสระน้อย

น.ส.เบญญาภา คูณสระน้อย

นายอำนาจ จันทร์อิ่ม

นายอำนาจ จันทร์อิ่ม

นางสาวสุวรรณี เนินทอง

นางสาวสุวรรณี เนินทอง

นายปัญญพจน์ รัตนวิบูลยเลิศ

นายปัญญพจน์ รัตนวิบูลยเลิศ

นางทิวา เกษมศุภสกุล

นางทิวา เกษมศุภสกุล

นายยศธน ทองรุ่ง

นายยศธน ทองรุ่ง