สังคมศึกษาฯ

นางชุลีภรณ์ กลิ่นชื่น

นางชุลีภรณ์ กลิ่นชื่น

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายอนุวัตร วินัยพานิช

นายอนุวัตร วินัยพานิช

นายธนิต ภู่มณี

นายธนิต ภู่มณี

นางธนพร ยมรัตน์

นางธนพร ยมรัตน์

นางสิริขวัญนภา อุตมโชติ

นางสิริขวัญนภา อุตมโชติ

นางกนกวรรณ ตันวิสุทธิ์

นางกนกวรรณ ตันวิสุทธิ์

นางญานี อนันตอาจ

นางญานี อนันตอาจ

น.ส.เบญญาภา คูณสระน้อย

น.ส.เบญญาภา คูณสระน้อย

นายอำนาจ จันทร์อิ่ม

นายอำนาจ จันทร์อิ่ม

นางสาวสุวรรณี เนินทอง

นางสาวสุวรรณี เนินทอง

นายปัญญพจน์ รัตนวิบูลยเลิศ

นายปัญญพจน์ รัตนวิบูลยเลิศ

นายยศธน ทองรุ่ง

นายยศธน ทองรุ่ง

นายกฤตนัน ลักษณานันท์

นายกฤตนัน ลักษณานันท์

นายสุเมธวิทย์ ชาวลุ่มบัว

นายสุเมธวิทย์ ชาวลุ่มบัว

นายยศวรรธน์ พูลทรัพย์

นายยศวรรธน์ พูลทรัพย์