สังคมศึกษาฯ

นางชุลีภรณ์ กลิ่นชื่น

นางชุลีภรณ์ กลิ่นชื่น

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางวรพรรณ ศรีเจริญวนะกิจ

นางวรพรรณ ศรีเจริญวนะกิจ

นายอนุวัตร วินัยพานิช

นายอนุวัตร วินัยพานิช

นายธนิต ภู่มณี

นายธนิต ภู่มณี

นางธนพร ยมรัตน์

นางธนพร ยมรัตน์

นางสิริขวัญนภา อุตมโชติ

นางสิริขวัญนภา อุตมโชติ

นางณฐนันท์ หล่อสมฤดี

นางณฐนันท์ หล่อสมฤดี

นางกนกวรรณ ตันวิสุทธิ์

นางกนกวรรณ ตันวิสุทธิ์

นางญานี อนันตอาจ

นางญานี อนันตอาจ

น.ส.เบญญาภา คูณสระน้อย

น.ส.เบญญาภา คูณสระน้อย

นายอำนาจ จันทร์อิ่ม

นายอำนาจ จันทร์อิ่ม

นางสาวสุวรรณี เนินทอง

นางสาวสุวรรณี เนินทอง

นายปัญญพจน์ รัตนวิบูลยเลิศ

นายปัญญพจน์ รัตนวิบูลยเลิศ

นางทิวา เกษมศุภสกุล

นางทิวา เกษมศุภสกุล

นายยศธน ทองรุ่ง

นายยศธน ทองรุ่ง

นายกฤตนัน ลักษณานันท์

นายกฤตนัน ลักษณานันท์