ครูอัตราจ้าง

นางสาววรางคนางค์ รัตนวรสุทธิ์

นางสาววรางคนางค์ รัตนวรสุทธิ์

นายธันยาณัฐ รังสิยานนท์

นายธันยาณัฐ รังสิยานนท์

นางสาวธัชชา พุทธากรณ์

นางสาวธัชชา พุทธากรณ์

นายพัชรศักดิ์ พรหมมาศ

นายพัชรศักดิ์ พรหมมาศ

นางสาวมนัสนันท์ แรงเขตร์การ

นางสาวมนัสนันท์ แรงเขตร์การ

นายสมเกียรติ์ ทับทิม

นายสมเกียรติ์ ทับทิม

เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์