NSSC General i-service

ส่งคำร้องทั่วไปผ่านระบบออนไลน์

หมายเหตุ 1: การขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง หรือสถานที่ ท่านจำเป็นต้องตรวจสอบปฏิทินด้านล่างก่อนเพื่อไม่ให้คำขอของท่านถูกปฏิเสธเนื่องจากรถยนต์ หรือสถานที่อยู่ระหว่างการถูกใช้งาน

ปฏิทินกลุ่มบริหารทั่วไป

ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางที่อนุมัติแล้ว

ปฏิทินการขอใช้สถานที่ที่อนุมัติแล้ว

สถานะงานแจ้งซ่อม

หากมีข้อสอบถาม

หากมีข้อสอบถาม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ หมายเลข 081-707-1881