การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายวสันต์ วิสิทธิ์

นายวสันต์ วิสิทธิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
น.ส.จิดาภา สักกายะกรมงคล

น.ส.จิดาภา สักกายะกรมงคล

นายอุทัย ปานกรด

นายอุทัย ปานกรด

นายสถาพร อินทร์บรรลือ

นายสถาพร อินทร์บรรลือ

นางพรพรรณ จิตราทร

นางพรพรรณ จิตราทร

นายธงทอง ล้วนเหล่าอังกูร

นายธงทอง ล้วนเหล่าอังกูร

นางสุภีร์ อ่วมงาม

นางสุภีร์ อ่วมงาม

นายจิระ ประเสริฐลาภ

นายจิระ ประเสริฐลาภ

นายเพชรสถิตย์ แสงประทีปทอง

นายเพชรสถิตย์ แสงประทีปทอง

นายจุมพล ปานศรีแก้ว

นายจุมพล ปานศรีแก้ว

นายสุวิทย์ ศิลปสุวรรณ

นายสุวิทย์ ศิลปสุวรรณ

นางมะลิวรรณ์ มัญจาวงษ์

นางมะลิวรรณ์ มัญจาวงษ์

นางกุศล กลั่นด้วง

นางกุศล กลั่นด้วง

นางจินตนา สมศิลป์

นางจินตนา สมศิลป์

นายชูเกียรติ สุราภา

นายชูเกียรติ สุราภา

นายวีระศักดิ์ ดิษเจริญ

นายวีระศักดิ์ ดิษเจริญ

นางใจทิพย์ ภู่พุ่ม

นางใจทิพย์ ภู่พุ่ม

นายทวีวัฒน์ อุดมพรวัฒนะ

นายทวีวัฒน์ อุดมพรวัฒนะ

น.ส.สายฝน เชียงสา

น.ส.สายฝน เชียงสา

นายธนพงศ์ หมีทอง

นายธนพงศ์ หมีทอง