สุขศึกษาและพลศึกษา

นายนครชัย บุญเป็ง

นายนครชัย บุญเป็ง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายสุพจน์ อนุตรพงศ์

นายสุพจน์ อนุตรพงศ์

นายสมจิตร ใจยพรหม

นายสมจิตร ใจยพรหม

นายพันธนันท์ ม่วงสุวรรณ์

นายพันธนันท์ ม่วงสุวรรณ์

ส.อ.จเร สิงห์น้อย

ส.อ.จเร สิงห์น้อย

น.ส.สุภัทรา ชะรัดรัมย์

น.ส.สุภัทรา ชะรัดรัมย์

นายธิติพงศ์ มาสี

นายธิติพงศ์ มาสี

นายปิยพล มุขสูงเนิน

นายปิยพล มุขสูงเนิน

นายณัฐวุฒิ สอนชม

นายณัฐวุฒิ สอนชม