สุขศึกษาและพลศึกษา

นายธิติพงศ์ มาสี

นายธิติพงศ์ มาสี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายสุพจน์ อนุตรพงศ์

นายสุพจน์ อนุตรพงศ์

นายสมจิตร ใจยพรหม

นายสมจิตร ใจยพรหม

นายพันธนันท์ ม่วงสุวรรณ์

นายพันธนันท์ ม่วงสุวรรณ์

ส.อ.จเร สิงห์น้อย

ส.อ.จเร สิงห์น้อย

น.ส.สุภัทรา ชะรัดรัมย์

น.ส.สุภัทรา ชะรัดรัมย์

นายปิยพล มุขสูงเนิน

นายปิยพล มุขสูงเนิน

นายณัฐวุฒิ สอนชม

นายณัฐวุฒิ สอนชม

นายอรรถชัย สนใจ

นายอรรถชัย สนใจ