สุขศึกษาและพลศึกษา

นายนครชัย บุญเป็ง

นายนครชัย บุญเป็ง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสุวรรณา ภมรพิบูลย์

นางสุวรรณา ภมรพิบูลย์

นายสุพจน์ อนุตรพงศ์

นายสุพจน์ อนุตรพงศ์

นายสกุล ลอยล่อง

นายสกุล ลอยล่อง

นายสมคิด ใจท้วม

นายสมคิด ใจท้วม

น.ส.ทัศนีย์ สุพรรณ

น.ส.ทัศนีย์ สุพรรณ

นายก้อง ดิษฐเจริญ

นายก้อง ดิษฐเจริญ

นายปณต หมีทอง

นายปณต หมีทอง

นายสมจิตร ใจยพรหม

นายสมจิตร ใจยพรหม

นายพันธนันท์ ม่วงสุวรรณ์

นายพันธนันท์ ม่วงสุวรรณ์

ส.อ.จเร สิงห์น้อย

ส.อ.จเร สิงห์น้อย

น.ส.สุภัทรา ชะรัดรัมย์

น.ส.สุภัทรา ชะรัดรัมย์