สรุปจำนวนที่นั่งของนักเรียน ม.6 เข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ปี 2563

สรุปจำนวนที่นั่งของนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ ที่เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ตามระบบ TCAS รอบที่ 1-5

อบรมการสอนผ่านระบบออนไลน์

โรงเรียนนครสวรรค์เตรียมพร้อมระยะสุดท้ายก่อนสอนจริง. ในวันที่ 17-19 มิถุนายน 2563 คณะครูโรงเรียนนครสวรรค์ อบรมเชิงปฎิบัติการการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์ ก่อนทดลองสอนเสมือนจริงในวันที่ 24,25 และ 29 มิถุนายน 2563 โดยคณะวิทยากร คณะครูเทคโนโลยีของโรงเรียน

ห่าง เพราะ ห่วง (Social Distancing)

โรงเรียนนครสวรรค์ เตรียมความพร้อมและปฏิบัติตาม มาตรการ Social Distancing หรือ การเว้นระยะห่างทางสังคม ด้วยการกำหนดจุดภายในโรงเรียน ไม่ให้นักเรียนอยู่ในบริเวณแออัด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ประกาศเรื่องทรงผมของนักเรียน

โรงเรียนนครสวรรค์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 อนุญาตให้นักเรียนไว้ผมยาวได้ ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย และทั้งนักเรียนหญิง และนักเรียนชาย ตามแนวทางที่กำหนด

ประชุมเตรียมพร้อมเปิดเรียน 2563

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพม.42 ผ่านวีดีโอ คอนเฟอเรนซ์ เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 วันทึ่ 1 กรกฎาคม 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

มอบตัวผ่านระบบออนไลน์ ม.1 และ ม.4

>> แบบบันทึกข้อความ ขอสละสิทธิ์ของนักเรียน ม.4  <<< กำหนดการมอบตัวผ่านระบบออนไลน์ ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป/ความสามารถพิเศษ : วันที่ 12-13 มิ.ย. 63 (สิ้นสุดเวลา 16:30 น.) ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป สำรอง (5 คน ดังรายชื่อนี้…คลิก) วันที่ 14 มิ.ย. 63 (สิ้นสุดเวลา 16:30 น.) ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ : วันที่ 14-15 มิ.ย. 63 (สิ้นสุดเวลา 16:30 น.) เอกสารที่ใช้มอบตัวออนไลน์ (เป็นไฟล์รูปภาพหรือ PDF) ใบแสดงหมู่เลือดของนักเรียน (ใบผลตรวจจากแล็บฯ เอกชนหรือ รพ.รัฐ หรือจากสมุดแรกเกิด/ใบสูจิบัตรจากราชการที่ระบุหมู่เลือดนักเรียน) สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดา-มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ปกครอง สำเนาใบ […]

1 53 54 55 56 57 71