ใส่ใจ ความปลอดภัยในการให้บริการอาหารนักเรียน

โรงเรียนนครสวรรค์เปิดภาคเรียนที่ 2 ในรูปแบบ onsite ตามความสมัครใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นวันแรก มีครูที่ปรึกษาดูแลให้คำปรึกษานักเรียนและปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเข้มโดยเฉพาะด้านอาหารและสถานที่รับประทานอาหาร โรงเรียนปฎิบัติตามมาตรฐานสุขาภิบาลตามหลักโภชนาการ