ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ครั้งที่ 2/2564

โรงเรียนนครสวรรค์ นำโดย ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอิทธิพัทธ์ เตชสิทธิ์พลิน ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง คณะผู้บริหาร และงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร่วมประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2