แผนเผชิญเหตุ โควิด 19 ของโรงเรียนนครสวรรค์

วิดีโอสาธิตและสถานการณ์จำลอง แนวปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ โควิด 19 ของโรงเรียนนครสวรรค์

  1. กรณีพบนักเรียนที่มีความเสี่ยงที่จุดคัดกรองเข้าโรงเรียน
  2. กรณีพบนักเรียนที่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อในห้องเรียน 1 ราย
  3. กรณีพบนักเรียนที่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อในหลายห้องเรียน
  4. กรณีพบนักเรียนมีภาวะเสี่ยงที่ห้องเรียน
  5. กรณีพบบุคลากรภายในโรงเรียนได้รับความเสี่ยงในการรับเชื้อ