ปรับการเรียนแบบ Online ทุกระดับชั้น 23-26 พ.ย. 64

โรงเรียนนครสวรรค์ประกาศจัดการเรียนการสอนแบบ Online ทุกระดับชั้น (ไม่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite)ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2564เพื่อลดความแออัดของสถานที่ภายในโรงเรียนเนื่องจากมีการจัดกิจกรรมถ่ายรูปและจัดทำหนังสืออนุสรณ์ ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6