รับรางวัล EGAT Green Learning Awards 2020

โรงเรียนนครสวรรค์ นำโดย ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียน นางจินตนา พรมชัยชนะ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และทีมงานอนุรักษ์พลังงาน เข้ารับรางวัล EGAT Green Learning Awards 2020 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในรูปแบบออนไลน์ โดยในการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา รร.นครสวรรค์ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 2,500 คนขึ้นไป ดังนี้

  1. รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานในโรงเรียน
  2. รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564