รับรางวัลครูแกนนำจัดการเรียนรู้ Active Learning

ขอแสดงความยินดีกับ นางสมพิศ สะบายแท้ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนครสวรรค์รับมอบเกียรติบัตร เป็นครูแกนนำการจัดการเรียนรู้ Active Learning ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2564 ตามโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์