ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามการใช้สนามกีฬา

โรงเรียนนครสวรรค์ต้อนรับคณะตรวจติดตามและประเมินผลการปฎิบัติตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันยับยั้งโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) คณะที่ 5 (กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือนันทนาการ สนามกีฬาทุกประเภท และฟิตเนส)

ระเบียบการรับสมัคร ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (ฉบับร่าง)

ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ พสวท. (สมทบ) ม.4 ประเภทห้องเรียนพหุภาษา (MP) ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ เอกสารฉบับนี้มีทั้งหมด 9 หน้า กดปุ่มลูกศรขึ้น-ลง เพื่อเลื่อนหน้าถัดไป หมายเหตุ : เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารฉบับร่างเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์เท่านั้น ทั้งนี้หากมีประกาศฉบับจริง หรือมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การรับสมัครจากทาง สพฐ. ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ระเบียบการรับสมัคร ม.1 โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก (ฉบับร่าง)

เอกสารฉบับนี้มีทั้งหมด 2 หน้า กดปุ่มลูกศรขึ้น-ลง เพื่อเลื่อนหน้าถัดไป หมายเหตุ : เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารฉบับร่างเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์เท่านั้น ทั้งนี้หากมีประกาศฉบับจริง หรือมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การรับสมัครจากทาง สพฐ. ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

1 2 3 24