ประกาศการเรียนออนไลน์ ต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

เอกสารประกาศมี 3 หน้า ใช่ปุ่มลูกศรขึ้น-ลง เพื่อเลื่อนอ่านหน้าถัดไป (หรือดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ คลิกที่นี่)

สัมพันธ์ฉันท์ม่วง-ขาว 64 (ออนไลน์)

20 ก.ค. 2564 โรงเรียนนครสวรรค์ นำโดยคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 จัดกิจกรรมสื่อสัมพันธ์ฉันท์ม่วง-ขาว ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง Google Meet ให้กับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนได้ทำความรู้จักรุ่นพี่-รุ่นน้อง-เพื่อนต่างห้อง ตลอดจนแนะนำแนวทางในการเรียนและแนะนำสถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียนนครสวรรค์ให้นักเรียนใหม่ได้รู้จักโรงเรียนนครสวรรค์ยิ่งขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนและประสานงานในการจัดกิจกรรมจากกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

การสอบแก้ตัว ปีการศึกษา 2564

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงส่งผลให้นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน(ติด 0 ร มผ.) ไม่สามารถดำเนินการสอบแก้ตัวตามปกติได้ งานวัดผลฯ จึงกำหนดให้นักเรียนทำการลงทะเบียนและสอบแก้ตัวผ่านทางระบบออนไลน์ในแพลตฟอร์ม Google Classroom ดังรายละเอียดตามคู่มือนี้

การรับใบเสร็จเงินค่าบำรุงการศึกษา 1/2564

สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงการศึกษาและใบประกอบการเบิกเงินกับหน่วยงานต้นสังกัดผ่านทางไปรษณีย์ แบบฟอร์มขอรับใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงการศึกษาและใบประกอบการเบิกเงิน >> คลิกที่นี่

1 2 3 35