รางวัลคลิปสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม จากกระทรวงสาธารณสุข

ขอแสดงความยินดีกับลูกม่วงข่าว นางสาวโสภิดา ธรามานิตย์ นักเรียนชั้น ม.6/13 ที่ได้รับรางวัลคลิปสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม จากการประกวดสื่อสร้างสรรค์ นักสื่อสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ จัดกิจกรรมโดยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีคุณครูผู้ควบคุมคือ ครูศรัญญา เกษชนก และ ครูเบญจวรรณ นิมิตพงษ์

ประกาศผลการประกวดวาดภาพ “วันงดสูบบุหรี่”

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ ประกาศผลการประกวดกิจกรรมวาดภาพเนื่องใน “วันงดสูบบุหรี่” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ : ด.ญ.พรรษกร อรรถาชิต ม.2/11 (เงินรางวัล 1,200 บาท) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ด.ช.กัณฑ์เอนก ชูกร ม.2/12 (เงินรางวัล 800 บาท) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ด.ญ.กัญญาณัฐ บัวขำ ม.3/7 (เงินรางวัล 500 บาท) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ : นายคุณาธิป มั่นจิตร ม.6/10 (เงินรางวัล 1,200 บาท) รองชนะเลิศอันดับ 1 : น.ส.อนันตญา เสริมชาติเจริญกาล ม.5/1 (เงินรางวัล 800 บาท) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 […]

ส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

โรงเรียนนครสวรรค์ได้ประกาศความร่วมมือกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS และพันธมิตรในการส่งเสริมการศึกษาและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยใช้สื่อการเรียนรู้จากโครงการ “AIS อุ่นใจ CYBER” ที่มุ่งเน้นให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยแก่นักเรียนและครู โครงการ “AIS อุ่นใจ CYBER” มีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการป้องกันตนเองจากการโจมตีทางอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้ในยุคดิจิทัล โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนนครสวรรค์, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ), กรมสุขภาพจิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และบริษัท AIS โดยมีเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายความรู้และการสนับสนุนจากหลายฝ่ายในการเสริมสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่เยาวชน ในการขับเคลื่อนโครงการนี้ ทางโรงเรียนนครสวรรค์ได้กำหนดให้ครูและนักเรียนทุกคนเข้าร่วมเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่พัฒนาโดย AIS รวมถึงทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อประเมินความรู้และความเข้าใจในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

รางวัลประกวด Science Show ศูนย์วิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง

ขอแสดงความยินดีกับทีม Science Show ระดับชั้น ม.ต้น โรงเรียนนครสวรรค์ที่คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 จนได้เป็นตัวแทนของศูนย์วิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่างเพื่อไปแข่งขันในระดับชาติต่อไป 14 สิงหาคม 2567 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกทีม 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา วิเชียรรัตน์ ม.1/4 2. เด็กหญิงพรนลัท กลัดทรัพย์ ม.1/2 3. เด็กหญิงวรัทยา คุ้มกองสุวรรณ ม.2/4 ครูผู้ควบคุมทีม 1. ครูคณิศร์ ฤทธิรักษ์ 2. ครูนิสิต ชำนาญเพชร 3. ครูพัชรพงษ์ เพ็งผจญ

1 2 3 77