สำรวจความประสงค์รูปแบบการเรียนของนักเรียน ม.1 – ม.3

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้โรงเรียนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบการเรียนต่าง ๆ นั้น โรงเรียนนครสวรรค์ จึงจะเปิดเรียน On site สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งโรงเรียนจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) ในรูปแบบ Hybrid (ผสมผสาน) โดยเปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้ทั้ง On Site หรือ Online/On Demand ตามความสมัครใจ ในการนี้ โรงเรียนนครสวรรค์ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตอบแบบสอบถามการเลือกรูปแบบการเรียน เพื่อให้โรงเรียนดำเนินการจัดกลุ่มนักเรียนมาเรียน On site ได้ถูกต้อง ภายในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. หมายเหตุ นักเรียนที่จะสามารถเลือกเรียนแบบ On-site ได้ต้องเป็นนักเรียนที่ได้รับวัคซีนแล้ว นักเรียนต้องใช้ […]

รับรางวัล EGAT Green Learning Awards 2020

โรงเรียนนครสวรรค์ นำโดย ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียน นางจินตนา พรมชัยชนะ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และทีมงานอนุรักษ์พลังงาน เข้ารับรางวัล EGAT Green Learning Awards 2020 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในรูปแบบออนไลน์ โดยในการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา รร.นครสวรรค์ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 2,500 คนขึ้นไป ดังนี้ รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานในโรงเรียน รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ปรับการเรียนแบบ Online ทุกระดับชั้น 23-26 พ.ย. 64

โรงเรียนนครสวรรค์ประกาศจัดการเรียนการสอนแบบ Online ทุกระดับชั้น (ไม่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite)ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2564เพื่อลดความแออัดของสถานที่ภายในโรงเรียนเนื่องจากมีการจัดกิจกรรมถ่ายรูปและจัดทำหนังสืออนุสรณ์ ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

แผนเผชิญเหตุ โควิด 19 ของโรงเรียนนครสวรรค์

วิดีโอสาธิตและสถานการณ์จำลอง แนวปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ โควิด 19 ของโรงเรียนนครสวรรค์ กรณีพบนักเรียนที่มีความเสี่ยงที่จุดคัดกรองเข้าโรงเรียน กรณีพบนักเรียนที่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อในห้องเรียน 1 ราย กรณีพบนักเรียนที่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อในหลายห้องเรียน กรณีพบนักเรียนมีภาวะเสี่ยงที่ห้องเรียน กรณีพบบุคลากรภายในโรงเรียนได้รับความเสี่ยงในการรับเชื้อ

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ครั้งที่ 2/2564

โรงเรียนนครสวรรค์ นำโดย ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอิทธิพัทธ์ เตชสิทธิ์พลิน ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง คณะผู้บริหาร และงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร่วมประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2

ใส่ใจ ความปลอดภัยในการให้บริการอาหารนักเรียน

โรงเรียนนครสวรรค์เปิดภาคเรียนที่ 2 ในรูปแบบ onsite ตามความสมัครใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นวันแรก มีครูที่ปรึกษาดูแลให้คำปรึกษานักเรียนและปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเข้มโดยเฉพาะด้านอาหารและสถานที่รับประทานอาหาร โรงเรียนปฎิบัติตามมาตรฐานสุขาภิบาลตามหลักโภชนาการ

รับรางวัลครูแกนนำจัดการเรียนรู้ Active Learning

ขอแสดงความยินดีกับ นางสมพิศ สะบายแท้ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนครสวรรค์รับมอบเกียรติบัตร เป็นครูแกนนำการจัดการเรียนรู้ Active Learning ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2564 ตามโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

รับดูงานกลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์ และบุคคล

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) นำโดยรองผู้อำนวยการ วารุณี สุขสุวานนท์ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานการเงิน ของโรงเรียนนครสวรรค์ โดยมี ดร.พะเยาว์ เหล่าเนตร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์ และบุคคล นางมะลิวรรณ มัญจาวงษ์ นายวิชชา ยศอ่อน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์ และบุคคล ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

1 2 3 42