ประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา

วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด และ นายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42ร่วมประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีการบรรยายพิเศษจาก ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เรื่องการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ฯ และ ว่าที่ร้อยตรี ไพศาล ประชุมชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษา ฯ , การเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย ณ ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนนครสวรรค์

อบรมการสร้างแบบทดสอบออนไลน์

โรงเรียนนครสวรรค์ นำโดย นางธิชาพร ยอดกัณหา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และทีมงานสื่อเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ ด้วย Google Forms ให้กับคณะครูและบุคลกร เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและทันต่อสถานการณ์ยุคปัจจุบัน เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 256 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 521

ช่วยเหลือนักเรียนประสบเหตุอัคคีภัย

นางสาวจงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พร้อม นางธิชาพร ยอดกัณหา รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ และ นางพะเยาว์ เหล่าเนตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์ นายชูเกียรติ สุราภา รักษาการ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พร้อมคณะครู เยี่ยมบ้าน ด็กชายวรวรรธน์ คงคล้าย นักเรียนชั้น ม.3/8 เนื่องจากเหตุไฟไหม้ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือจากฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนนครสวรรค์ จำนวน 35,800 บาท พร้อมหนังสือเรียนและอุปกรณ์โน้ตบุ๊กให้ยืมใช้ในการเรียนออนไลน์ และร้านรุ่งจิตต์สปอร์ตสมทบเงินช่วยเหลืออีกเป็นจำนวน 2,000 บาท

ประกาศจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ วันที่ 18-22 มกราคม 2564

เอกสารประกาศมีทั้งหมด 2 หน้า กดปุ่มลูกศรขึ้น-ลง เพื่อเลื่อนหน้าถัดไป สรุปผล แบบสอบถามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โรงเรียนนครสวรรค์ (11 – 15 ม.ค. 64) ขั้นตอนการเข้าระบบเรียนออนไลน์

ประกาศผลรางวัล “ครูดี ศักดิ์ศรี สพม.42” สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ประกาศผลการประเมินครูเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัลเกียรติยศ “ครูดี ศักดิ์ศรี สพม.42 ปีการศึกษา 2563”ระดับศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 สาขา วิทยาศาสตร์ สาขา เทคโนโลยี

1 2 3 23