ต้อนรับคณะดูงานจาก เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนนครสวรรค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี โดยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน อาทิเช่น การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี, โครงการห้องเรียนพิเศษฯ, โครงการสอนเสริมเพิ่มเติมความรู้ และเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในโรงเรียนนครสวรรค์

สื่อสัมพันธ์ฉันท์ม่วงขาว 2565

วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนนครสวรรค์ โดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ จัดกิจกรรมสื่อสัมพันธ์ฉันท์ม่วงขาว 2565 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 เพื่อปฐมนิเทศและให้นักเรียนใหม่ได้ทราบแนวปฏิบัติต่างๆ ของการเป็นนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์

แบบสำรวจการรับวัคซีน ของนักเรียน

งานอนามัยฯ สำรวจการรับวัคซีนโควิด-19 ของนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ กรุณาตอบแบบสำรวจตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการวางแผนและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 ต่อไป

1 2 3 49