มอบรางวัลสัปดาห์ห้องสมุด 2560

8 กันยายน 2560 โรงเรียนนครสวรรค์มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะในงานสัปดาห์ห้องสมุด ได้แก่ การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก การแข่งขันเปิดพจนานุกรมเร็ว การแข่งขันคนเก่งภาษาไทย และการแข่งขันประกวดคำขวัญ ห้องสมุดโรงเรียนนครสวรรค์ สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทต่างๆได้รับการสนับสนุนรางวัลเป็น Gift Voucher รางวัลละ 500 บาท  จำนวน 12 รางวัล จากร้านนายอินทร์

อบรมโรงเรียนคุณธรรม

5 กันยายน 2560 โรงเรียนนครสวรรค์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยมีตัวแทนนักเรียนจากระดับชั้นต่างๆ เข้าร่วมรับการอบรมจากวิทยากรที่นำโดยคณะครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนนครสวรรค์

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

28 สิงหาคม 2560 โรงเรียนนครสวรรค์ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผู้อำนวยการ ครู และนักเรียนยุวมัคคุเทศก์ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ปลูกวันแม่ แด่พ่อสู่สวรรคาลัย

25 สิงหาคม 2560 : โรงเรียนนครสวรรค์จัด “กิจกรรมปลูกดาวเรือง เหลืองสะพรั่งทั้งแผ่นดิน ปลูกวันแม่ แด่พ่อสู่สวรรคาลัย” โดยคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองคนละ 1 ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการทำกิจกรรม

เหรียญทองแดงแข่งคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ 2017 จากประเทศสิงคโปร์

นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ มอบช่อดอกไม้และเหรียญรางวัลให้กับเด็กชายรัชนนท์พศ ธนานนทสวัสดิ์ ชั้น ม.1/1 ซึ่งได้เป็นหนึ่งในตัวแทนจากประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2017 ณ ประเทศสิงคโปร์ ( International Mathematics Contest : IMC 2017) และได้รางวัลในระดับเหรียญทองแดง

พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560

22 สิงหาคม 2560 – โรงเรียนนครสวรรค์ โดยกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2560 โดยท่านผู้อำนวยการพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมรับมอบทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

รับรางวัลโครงงานคณิตศาสตร์ระดับประเทศ

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับประเทศ จัดโดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โรงเรียนนครสวรรค์ได้รับรางรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัลจำนวน 8,000 บาท

การแข่งขันเรือพายประดิษฐ์ 2560

21 สิงหาคม 2560 โรงเรียนนครสวรรค์จัดการแข่งขันเรือพายประดิษฐ์จากขวดพลาสติก ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) และโรงเรียนคาร์บอนต่ำ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผลการแข่งขัน ดังนี้

ชนะเลิศการแข่งขันคณิตศาสตร์ ที่ ม.น.

โรงเรียนนครสวรรค์ โดยกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางทางวิชาการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

ชนะเลิศการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2560 ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก นักเรียนจากโรงเรียนนครสวรรค์คว้ารางวัลชนะเลิศ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้เข้าแข่งขันประกอบด้วย ดช.ธัญญวัฒน์ ธัญญมงคลชัย ด.ช.ชยุต โชติวิชาศิริกุล มีนางสมพิศ สิทธิพิสัย เป็นครูผู้ควบคุม

1 64 65 66 67 68