ประกาศผลสอบ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ 2564


หมายเหตุ : นักเรียน หรือผู้ปกครองของผู้เข้าสอบคัดเลือกฯ มีความประสงค์ขอทราบรายละเอียดผลคะแนนสอบคัดเลือกฯ สามารถยื่นความประสงค์ได้ภายในระยะเวลา 2 เดือนหลังจากที่ประกาศผลสอบฯ แล้ว [ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม…คลิก]

นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก สามารถเข้าสู่ระบบการรายงานตัวและมอบตัวได้ในวันที่ 27 พฤษภาคม – 30 พฤษภาคม 2564