แนวปฏิบัติและแผนผังห้องสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565

📌แนวปฏิบัติและแผนผังห้องสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบ Digital Testing สนามสอบโรงเรียนนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2566 นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งสอบได้ที่แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 และศึกษาวิธีการทำแบบทดสอบได้ที่ https://www.niets.or.th/th/catalog/view/214

แผนการรับนักเรียนใหม่ 2566

  หมายเหตุ : ดูรายละเอียดแต่ละแผนการเรียนได้จากระเบียบการ/กำหนดการ/ประกาศต่างๆ ได้จากหน้าเว็บไซต์โรงเรียนนครสวรรค์ หรือที่ >> https://www.nssc.ac.th/main/admission2566

1 2 3 4 5 58