ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ครั้งที่ 2/2564

โรงเรียนนครสวรรค์ นำโดย ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอิทธิพัทธ์ เตชสิทธิ์พลิน ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง คณะผู้บริหาร และงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร่วมประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2

ใส่ใจ ความปลอดภัยในการให้บริการอาหารนักเรียน

โรงเรียนนครสวรรค์เปิดภาคเรียนที่ 2 ในรูปแบบ onsite ตามความสมัครใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นวันแรก มีครูที่ปรึกษาดูแลให้คำปรึกษานักเรียนและปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเข้มโดยเฉพาะด้านอาหารและสถานที่รับประทานอาหาร โรงเรียนปฎิบัติตามมาตรฐานสุขาภิบาลตามหลักโภชนาการ

รับรางวัลครูแกนนำจัดการเรียนรู้ Active Learning

ขอแสดงความยินดีกับ นางสมพิศ สะบายแท้ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนครสวรรค์รับมอบเกียรติบัตร เป็นครูแกนนำการจัดการเรียนรู้ Active Learning ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2564 ตามโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

รับดูงานกลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์ และบุคคล

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) นำโดยรองผู้อำนวยการ วารุณี สุขสุวานนท์ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานการเงิน ของโรงเรียนนครสวรรค์ โดยมี ดร.พะเยาว์ เหล่าเนตร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์ และบุคคล นางมะลิวรรณ มัญจาวงษ์ นายวิชชา ยศอ่อน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์ และบุคคล ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

รับรางวัลวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา

โรงเรียนนครสวรรค์ นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.จงกล เดชปั้น และรองผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้ง 4 ฝ่าย เข้ารับเกียรติบัตรงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย สพฐ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องทักษะศตวรรษที่ 21 โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2564 โครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่ เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา 2019 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ขอบคุณภาพถ่ายจาก : สพม.นว https://spmnw.obec.go.th/archives/405227

1 2 3 4 5 44