การรับใบเสร็จเงินค่าบำรุงการศึกษา 2/2564

สำหรับผู้ปกครองที่ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แล้ว และต้องการใบเสร็จ พร้อมใบประกอบการเบิกเงินกับหน่วยงานต้นสังกัดโดยทางโรงเรียนจะส่งเอกสารให้ผ่านทางไปรษณีย์ แบบฟอร์มขอรับใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงการศึกษาและใบประกอบการเบิกเงิน >> คลิกที่นี่  

NSSC Folk Song Contest 2021 ในรูปแบบออนไลน์

โรงเรียนนครสวรรค์ขอเชิญชวนนักเรียนทุกคนเข้าร่วมแข่งขัน กิจกรรม “NSSC Folk Song Contest 2021” เนื่องในวันเอดส์โลก ในรูปแบบออนไลน์ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 ธันวาคม 2564 จากงานป้องกัน แก้ไขปัญหาสารเสพติดและโรคเอดส์ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ลิ้งค์สมัคร https://forms.gle/NaNA6s5eibrmDprV7 รายละเอียดการแข่งขัน

ประกวดหนังสั้น “STOP TEEN MOM”

โรงเรียนนครสวรรค์ขอเชิญชวนนักเรียนทุกคน ร่วมส่งผลงานประกวดหนังสั้น ในหัวข้อ STOP TEEN MOM “หยุดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น” สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 ธันวาคม 2564 จากงานป้องกัน แก้ไขปัญหาสารเสพติดและโรคเอดส์ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ลิ้งค์สมัคร >> https://forms.gle/uADJZBPgxzz9JbNTA รายละเอียดการแข่งขัน

สำรวจความประสงค์รูปแบบการเรียนของนักเรียน ม.1 – ม.3

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้โรงเรียนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบการเรียนต่าง ๆ นั้น โรงเรียนนครสวรรค์ จึงจะเปิดเรียน On site สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งโรงเรียนจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) ในรูปแบบ Hybrid (ผสมผสาน) โดยเปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้ทั้ง On Site หรือ Online/On Demand ตามความสมัครใจ ในการนี้ โรงเรียนนครสวรรค์ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตอบแบบสอบถามการเลือกรูปแบบการเรียน เพื่อให้โรงเรียนดำเนินการจัดกลุ่มนักเรียนมาเรียน On site ได้ถูกต้อง ภายในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. หมายเหตุ นักเรียนที่จะสามารถเลือกเรียนแบบ On-site ได้ต้องเป็นนักเรียนที่ได้รับวัคซีนแล้ว นักเรียนต้องใช้ […]

รับรางวัล EGAT Green Learning Awards 2020

โรงเรียนนครสวรรค์ นำโดย ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียน นางจินตนา พรมชัยชนะ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และทีมงานอนุรักษ์พลังงาน เข้ารับรางวัล EGAT Green Learning Awards 2020 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในรูปแบบออนไลน์ โดยในการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา รร.นครสวรรค์ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 2,500 คนขึ้นไป ดังนี้ รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานในโรงเรียน รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ปรับการเรียนแบบ Online ทุกระดับชั้น 23-26 พ.ย. 64

โรงเรียนนครสวรรค์ประกาศจัดการเรียนการสอนแบบ Online ทุกระดับชั้น (ไม่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite)ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2564เพื่อลดความแออัดของสถานที่ภายในโรงเรียนเนื่องจากมีการจัดกิจกรรมถ่ายรูปและจัดทำหนังสืออนุสรณ์ ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

แผนเผชิญเหตุ โควิด 19 ของโรงเรียนนครสวรรค์

วิดีโอสาธิตและสถานการณ์จำลอง แนวปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ โควิด 19 ของโรงเรียนนครสวรรค์ กรณีพบนักเรียนที่มีความเสี่ยงที่จุดคัดกรองเข้าโรงเรียน กรณีพบนักเรียนที่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อในห้องเรียน 1 ราย กรณีพบนักเรียนที่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อในหลายห้องเรียน กรณีพบนักเรียนมีภาวะเสี่ยงที่ห้องเรียน กรณีพบบุคลากรภายในโรงเรียนได้รับความเสี่ยงในการรับเชื้อ

1 2 3 4 44