เอกสารขอสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนนครสวรรค์

สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563 ที่มีความประสงค์จะสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ในปีการศึกษา 2564 ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอสละสิทธิ์ กรอกรายละเอียดและลงชื่อนักเรียนพร้อมผู้ปกครอง แล้วถ่ายรูปหรือสแกนแบบฟอร์มส่งกลับมาที่อีเมล admin@nssc.ac.th หรือ LINE ไอดี : nsscline ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบไฟล์ Word แบบไฟล์ PDF

เปิดโฉมหน้าประธานสภาและสมาชิกสภานักเรียน ปี 2564

วันที่ 15 มีนาคม 2564 ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ได้มอบช่อดอกไม้ให้กับประธานสภานักเรียน ประธานคณะสี และสมาชิกสภานักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและเป็นขวัญกำลังใจให้ทีมสภานักเรียนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถต่อไป

แสดงความยินดี น.ส.ปวริศา สิทธิกรณ์

ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวปวริศา สิทธิกรณ์ นักเรียนชั้น ม.3/3 ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ กลุ่มจังหวัดที่ 7 ซึ่งใช้เกณฑ์การคัดเลือกตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และมีผลงาน/กิจกรรมดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ มีคุณภาพและคุณประโยชน์ มีการเผยแพร่ผลงานอย่างต่อเนื่อง

แสดงความยินดี ด.ญ.วรินยุพา วาชิซาวา

ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ มอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีให้กับเด็กหญิงวรินยุพา วาชิซาวา นักเรียนชั้น ม.3/3 ที่ได้รับรางวัลและนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนอย่างมากมายตลอดปีการศึกษา 2563 ได้แก่

1 3 4 5 6 7 29