เกียรติบัตรโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน 2563

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียน (คลิก) สำหรับครู (คลิก)

อัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสอนออนไลน์

โรงเรียนนครสวรรค์ โดยกลุ่มบริหารวิชาการ ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในห้องประจำชั้นของนักเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียนในช่วงการเปิดเรียนแบบออนไลน์

สาธารณสุขจังหวัดฯ ติดตามการป้องกันโควิด 19 ภายในสถานศึกษา

  นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ แพทย์หญิงศรินนา แสงอรุณ ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 3 และ คณะจากสำนักงานสาธารณสุขฯ ไรับมอบหมายจาก ศบค.นว. ตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรการโรงเรียนนครสวรรค์เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564

1 2 3 4 5 6 37