การรายงานตัว และมอบตัว ม.4 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียน ม.3 เดิม

โรงเรียนนครสวรรค์ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ประเภทโควตา (แก้ไขและเพิ่มเติม) เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โดยให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ รายงานตัวด้วยระบบออนไลน์ทางภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 16:30 น. หากไม่ดำเนินการตามกำหนด โรงเรียนจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาทันที และให้ทำการมอบตัวผ่านระบบออนไลน์พร้อมชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 ในระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2565 ต่อไป  

โครงการสอนปรับพื้นฐาน ม.1 ปี 2565

ประกาศรับสมัครโครงการสอนปรับพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ผู้สมัครเรียนต้องเป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2565 เท่านั้น นักเรียนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ตามความสนใจ (วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ) ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาละ 500 บาท จำนวนชั่วโมงเรียนวิชาละ 15 คาบเรียน (คาบเรียนละ 50 นาที) เรียนรูปแบบออนไลน์ โดยเริ่มเรียนระหว่างวันที่ 11 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ) ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี หมายเหตุ : เมื่อชำระเงินแล้วจึงกรอกเอกสารสมัครและแนบหลักฐานการโอนเงิน         แผนการเรียน (เลือกแผนการเรียนได้ แผนใดแผนหนึ่ง เท่านั้น)

1 2 3 4 5 6 49