การจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2564

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 19 โรงเรียนนครสวรรค์ ขอแจ้งรายละเอียดการจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้

การรับ ปพ.1 และ ปพ.2 ของนักเรียนชั้น ม.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563

แจ้งกำหนดการรับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และ ประกาศนียบัตร (ปพ.2) ของนักเรียนชั้น ม.6 และ ม.3 ที่จบการศึกษาพร้อมรุ่น (จบวันที่ 9 เมษายน 2564)

ผลการสอบคัดเลือก ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 2564

  *** กรณีต้องการขอดูคะแนนและกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบ สามารถดาวน์โหลดและพิมพ์แบบฟอร์ม พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียนและผู้ปกครอง นำส่งที่ห้องสำนักงานวิชาการ โรงเรียนนครสวรรค์ ได้ในเวลาราชการ

ผลการสอบคัดเลือก ม.1 ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก 2564

*** กรณีต้องการขอดูคะแนนและกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบ สามารถดาวน์โหลดและพิมพ์แบบฟอร์ม พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียนและผู้ปกครอง นำส่งที่ห้องสำนักงานวิชาการ โรงเรียนนครสวรรค์ ได้ในเวลาราชการ

1 2 3 4 5 6 29