รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น 2566

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปวริศา สิทธิกรณ์ ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม โดยเข้าเยี่ยมคารวะ รับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี และรับโล่รางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันพุธที่ 11 มกราคม 2566