มอบรางวัลสัปดาห์ห้องสมุด 2560

8 กันยายน 2560 โรงเรียนนครสวรรค์มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะในงานสัปดาห์ห้องสมุด ได้แก่ การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก การแข่งขันเปิดพจนานุกรมเร็ว การแข่งขันคนเก่งภาษาไทย และการแข่งขันประกวดคำขวัญ ห้องสมุดโรงเรียนนครสวรรค์ สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทต่างๆได้รับการสนับสนุนรางวัลเป็น Gift Voucher รางวัลละ 500 บาท  จำนวน 12 รางวัล จากร้านนายอินทร์