ค่ายวิทยาศาสตร์ สร้างเครื่องบินพลังยาง

โรงเรียนนครสวรรค์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียน ม.ต้น เรื่อง “การสร้างเครื่องบินพลังยางด้วยหลักอากาศพลศาสคร์”

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมนี้ ที่หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ ดร. จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์การสร้างเครื่องบินพลังยางด้วยหลักอากาศพลศาสตร์ “ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน โดยมี นายอดิศร คงเอม ครูวิทยาศาสตร์และทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้นักเรียนตั้งแต่เวลา 8:30 น ถึง 16.30 น

การดำเนินการจัดโดย นางธิชาพร ยอดกัณหา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ร่วมกับ นายสมาน สุขสม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะกรรมการผู้ดำเนินการจัดค่าย ในการจัดค่ายครั้งนี้ นักเรียนจะได้รับความรู้ทั้งทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อสร้างเครื่องบินพลังยางด้วยหลักการอากาศพลศาสตร์ รวมทั้งจะคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถไปแข่งขันในระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศต่อไป

ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการฯ กล่าวว่า “ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่เข้ามาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ขอบคุณคณะกรรมการเดำเนินการจัดการเข้าค่าย และขอบคุณผู้มีส่วนสนับสนุนให้การจัดการเข้าค่ายครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี หวังว่านักเรียนจะมีความรู้ มีประสบการณ์ มีความสามารถเพิ่มขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองในอนาคต ซึ่งทางโรงเรียนพร้อมที่จะให้การสนับสนุน ส่งเสริมอย่างเต็มที่”