ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ปฏิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566

หมายเหตุ : ระเบียบการ/รายละเอียดการรับสมัคร และกำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ให้รอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง จากหน้าเว็บไซต์ www.nssc.ac.th