สมัครเข้าร่วมค่ายฯ วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น

📌 ประชาสัมพันธ์ สมัครเข้าร่วมค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง การสร้างเครื่องบินพลังยางด้วยหลักอากาศพลศาสตร์ (Airplane Science Camp) วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนนครสวรรค์ สมัครได้ที่ >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4gobr_USx972ZPXbWGHMtyuRwYNnwnWS8F8bs2AqgXVCL5w/viewform