ชนะเลิศ การประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร์ ได้ไปต่อระดับประเทศ

นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การวาดภาพวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับรางวัลดังนี

การวาดภาพวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น

  • รางวัลชนะเลิศ : เด็กหญิงชนิษฐา แดงเรือง (ได้ไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ)
  • รางวัลชมเชย : เด็กชายนันทพัทธ์ สารีคำ

ครูผู้ควบคุม : นางสาวสมัชญา พานรอด

ครูผู้ฝึกสอน นายวัชรพงษ์ แก้ววัชระรังษี

การวาดภาพวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย

  • วัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : นายดานุ บุญมาก

ครูผู้ควบคุม : นางสาวอรุณรัตน์ โพธิ์อ่อง

ครูผู้ฝึกสอน นายวัชรพงษ์ แก้ววัชระรังษี

  • รางวัชมเชย : นางสาวปวีณ์รัตชต์ คลอดวุฒินันท์

ครูผู้ควบคุม : นางสำฤทธิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา

ครูผู้ฝึกสอน นายวัชรพงษ์ แก้ววัชระรังษี