แนวปฏิบัติการสอบ TEDET 2565

สอบประเมินวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนนครสวรรค์ ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565

สิ่งที่ต้องเตรียมในการสอบประเมิน TEDET 2565

  1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ – ปากกา ดินสอ 2B ยางลบ และกบเหลาดินสอ
  2. หลักฐานในการยืนยันตัวผู้สอบ – บัตรประจำตัวผู้สมัคร หรือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม
1. การแต่งกาย – แต่งกายด้วยชุดนักเรียนให้สุภาพเรียบร้อย
2. การเดินทางมาศูนย์สอบประเมิน – ควรเดินทางมาถึงศูนย์สอบก่อนเวลาที่กำหนด เพื่อตรวจสอบรายชื่อ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบของนักเรียน

โดยสนามสอบโรงเรียนนครสวรรค์ ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาในบริเวณสนามสอบ เพื่อลดความแออัดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 (สามารถจอดรถได้บริเวณหน้าเทศบาลนครนครสวรรค์)