ลูกม่วงขาวเก่งภาษา คว้าหลายรางวัล ฉลอง 100 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนนครสวรรค์ นำนักเรียนเข้าร่วมการกิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษา เนื่องในโอกาสก่อตั้ง 100 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับรางวัล หลายรายการ ดังนี้

การแข่งขันการสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ระดับ ม.ต้น

  1. เด็กหญิงกมลลักษณ์ สุพรรณไพบูลย์ ได้รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 2,000 บาท
  2. เด็กชายธรณิศ แสงจันทร์ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับเงินรางวัล 1,500 บาท

ครูผู้ฝึกสอน : นางสาวอาจรีย์ โพพา

การแข่งขันการสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ระดับ ม.ปลาย

  1. นายณัฐพัทร์ จันทร นักเรียน ม.6/3 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1500 บาท จากผู้แข่งขันทั้งหมด 56 คน
  2. นายปภพ เข็มเงิน นักเรียน ม.6/3 ได้รับรางวัลขมเชย รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 500 บาท จากผู้เข้าแข่งขัน 56 คน

ครูผู้ฝึกสอน : นางวราภรณ์ ศรีเรืองพันธ์

การแข่งขันการอ่านออกเสียงภาษาจีน

นางสาวเกวลิน อัฐสิทธิ์โสภณ นักเรียน ม.6/14 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ครูผู้ฝึกสอน : นางสาวแคทลียา จินดาสถาน

การพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับม.ปลาย

นางสาวเกวลิน อัฐสิทธิ์โสภณ นักเรียน ม.6/14 ได้รางวัลชมเชย

ครูผู้ฝึกสอน : นางสาวแคทลียา จินดาสถาน