ลูกม่วงขาว คว้ารางวัลโครงงานคณิตศาสตร์ 3 รายการ

โรงเรียนนครสวรรค์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ซึ่งคว้ารางวัลมาได้ถึง 3 รายการ ดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ในการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย ในโครงการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2565 (ระดับประเทศ)

ชื่อโครงงาน : การศึกษาและวิเคราะห์รูปทั่วไปของสมการของส่วนเว้าโค้งและปริมาตรของไข่ไก่ในเชิงภาคตัดกรวยและแคลคูลัส

ผู้พัฒนาโครงงาน

  1. นายรวิภาส ถึงสุข ระดับชั้น ม.6/1
  2. นายปิยะพัสตร์ ไหมทอง ระดับชั้น ม.6/1
  3. นายภูรีณัฐ จุ่นน้อย ระดับชั้น ม.5/1

ครูที่ปรึกษา คือ นายสมัย จันทร์เหลือง และนายพงษ์วสุ เนียมสำเภา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ในการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2565 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ระดับประเทศ)

ชื่อโครงงาน : การศึกษาและวิเคราะห์รูปทั่วไปของสมการของส่วนเว้าโค้งและปริมาตรของไข่ไก่ในเชิงภาคตัดกรวยและแคลคูลัส

ผู้พัฒนาโครงงาน

  1. นายรวิภาส ถึงสุข ระดับชั้น ม.6/1
  2. นายปิยะพัสตร์ ไหมทอง ระดับชั้น ม.6/1
  3. นายภูรีณัฐ จุ่นน้อย ระดับชั้น ม.5/1

ครูที่ปรึกษาคือ นายสมัย จันทร์เหลือง และนายพงษ์วสุ เนียมสำเภา

รางวัลเหรีญทองแดง (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2)

ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2565 ครั้งที่ 33 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชื่อโครงงาน : การศึกษาหาพื้นที่และความสัมพันธ์ของความยาวเส้นรอบรูปกับผลรวมของความยาวของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลม โดยกำหนดความยาวด้านทั้งสี่ให้

ผู้พัฒนาโครงงาน

  1. เด็กชายภูธณัฐ กรพิทักษ์ ระดับชั้น ม.3/1
  2. เด็กหญิงกรวรรณ พิพัฒน์อนุสรณ์ ระดับชั้น ม.3/1
  3. เด็กหญิงณัชชา ดีจักรวาล ระดับชั้น ม.2/1

โดยมีครูที่ปรึกษาคือ นายสมัย จันทร์เหลือง และนายพงษ์วสุ เนียมสำเภา