รางวัลเหรียญทอง การพูดวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย

นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ คว้ารางวัลเหรียญทอง การพูดวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระดับภูมิภาค ประจำปี 2565 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

  1. เด็กหญิงปรพิน ปิ่นประยูร ม.3/5
  2. นางสาวนิชาภา จิตตมานนท์กุล ม.5/10

คุณครูที่ปรึกษาและควบคุมการฝึกซ้อม

  1. นางพิมพ์หทัย อยู่สนิท
  2. นายนิสิต ชำนาญเพชร
  3. นายสหรัฐ ปูทอง
  4. นางสาวดลพร อ้นมณี