รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ชีววิทยา

ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการ เชี่ยวชาญโรงเรียนนครสวรรค์ เปิดเผยว่า นางธิชาพร ยอดกัณหา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชา การ โรงเรียนนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นายสมาน สุขสุ่ม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครู คัดเลือกนักเรียน พร้อมทั้งจัดส่งนักเรียนและครูผู้ควบคุมเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงสัปดาห์วันวิทยา ศาสตร์แห่งชาติ ปี 2565

โดยจัดส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ชีววิทยา และตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ประเภทละ 1 ทีม ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผลการแข่งขันปรากฏว่า ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนนคร สวรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เข้าแข่งขันประกอบด้วย นางสาวกานต์ชนก มาพัวะ และนางสาวกานต์มณี คุ้มนวล นักเรียนชั้น ม. 6/1 และได้รับรางวัลชมเชยการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าแข่งขันประ กอบด้วย นางสาวปัญญดา บุญยิ้ม และนางสาวพิมพ์มาดา กันทวงศ์ นักเรียนชั้น ม. 6/1

โดยทำการแข่งขันเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีครูผู้ควบคุมและผู้ฝึกซ้อมคือ นางสาวณัฐธิดา วงศ์สายตา ทั้งนี้นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์สร้างชื่อเสียงเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้รับรางวัลชนะเลิศ มีคะแนนสูงสุด 83.06 คะแนน รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนศรีสองรักวิทยา ได้คะแนน 63.56 คะแนน รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนภูเรือวิทยา ได้คะแนน 53.17 คะแนน รางวัลชมเชยมี 3 รางวัล คือ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ ได้คะแนน 51.11คะแนน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดเลย ได้คะแนน 49.78 คะแนนและโรงเรียนศรีสงครามวิทยาได้คะแนน 44.11 คะแนน

” อีกหนึ่งของความภาคภูมิใจ ที่ลูกม่วงขาวไปแสดงความสามารถทางวิชาการ นับว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนนครสวรรค์อีกครั้งหนึ่ง นำมาซึ่งความภาคภูมิ ใจให้กับผู้บริหารโรงเรียน คณะครูนักเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง และจังหวัดนครสวรรค์ ต้องขอขอบคุณทุกฝ่าย ตั้งแต่ผู้ปกครอง คณะนักเรียน และคณะครู ที่ร่วมแรงร่วมใจกัน จนประสบความสำเร็จ ” ดร.จงกล กล่าว

บทความโดย – https://www.talknewsonline.com/486522/