น.ว. รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศดีเยี่ยมจาก กฟผ. ประจำปี 2564

โรงเรียนนครสวรรค์ได้รับรางวัลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ดังนี้

  1. รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศดีเยี่ยม”สามารถลดก๊าซ เรือนกระจกได้ 113676.50 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า” โรงเรียนคาร์บอนต่ำ(ลดการใช้พลังงาน ไฟฟ้าที่โรงเรียน) ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียน 3,000คนขึ้นไป
  2. รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ “สามารถลดก๊าซ เรือนกระจกได้ 74,525.63 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า” โรงเรียนคาร์บอนต่ำ(ลดการใช้พลังงาน ไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียน 3,000 คนขึ้นไป
  3. รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศอันดับที่ 1 “EGAT green talk” ระดับมัธยมศึกษา เมล็ดพันธุ์ต้นกล้าด้านการสื่อสารการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายใต้กิจกรรม “EGAT Green Learning Academy”