ต้อนรับคณะดูงานจาก เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนนครสวรรค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี โดยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน อาทิเช่น การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี, โครงการห้องเรียนพิเศษฯ, โครงการสอนเสริมเพิ่มเติมความรู้ และเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในโรงเรียนนครสวรรค์