รับรางวัลโครงงานคณิตศาสตร์ระดับประเทศ

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับประเทศ จัดโดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โรงเรียนนครสวรรค์ได้รับรางรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัลจำนวน 8,000 บาท

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

  • ด.ช.เฌอชล อภัย ชั้น ม.3/1
  • ด.ช.ธนกฤต บุศรากุล ชั้น ม.3/1
  • ด.ญ.ปุญญิศา ชานนท์ ชั้น ม.3/1

ชื่อโครงงาน “การศึกษาหารูปการประกอบเจ้ามุมของรูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า จากความยาวด้านที่เท่ากัน โดยใช้หลักการหารลงตัว และวิธีเรียงสับเปลี่ยน”