สื่อสัมพันธ์ฉันท์ม่วงขาว 2565

วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนนครสวรรค์ โดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ จัดกิจกรรมสื่อสัมพันธ์ฉันท์ม่วงขาว 2565 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 เพื่อปฐมนิเทศและให้นักเรียนใหม่ได้ทราบแนวปฏิบัติต่างๆ ของการเป็นนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์

ขอบคุณภาพถ่ายจาก คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์