ชนะเลิศการแข่งขันคณิตศาสตร์ ที่ ม.น.

โรงเรียนนครสวรรค์ โดยกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางทางวิชาการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ 

 • ด.ช.ณัฐวัฒน์ กลิ่นสุคนธ์ ชั้น ม.3/1
 • ด.ช.รัชนนท์พศ ธนานนท์สวัสดิ์ ชั้น ม.1/1

ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่รางวัล และเงินรางวัล 2,000 บาท

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น

 • ด.ช.เฌอชล อภัย ชั้น ม.3/1
 • ด.ช.ธนกฤต บุศรากุล ชั้น ม.3/1
 • ด.ญ.ปุญญิศา ชานนท์ ชั้น ม.3/1

ได้รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท

 

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย

 • นางสาวญณินชญา อุ่นจิตต์วรรธนะ ชั้น ม.4/1
 • นางสาวนิลธร  ชาตินรินทร์ ชั้น ม.4/1
 • นางสาวณัฐชยา สิงห์น้อย ชั้น ม.4/1

ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง พร้อมเงินรางวัล 5000 บาท

 • นายภูริช ธีระโกศล ชั้น ม.4/1
 • นายปารินทร์ คงอินทร์ ชั้น ม.4/1
 • นายเศรษฐ์ เอกเศรษฐ์สกุล ชั้น ม.4/1

ได้รับรางวัลชมเชย