ชนะเลิศการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2560 ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก นักเรียนจากโรงเรียนนครสวรรค์คว้ารางวัลชนะเลิศ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้เข้าแข่งขันประกอบด้วย ดช.ธัญญวัฒน์ ธัญญมงคลชัย ด.ช.ชยุต โชติวิชาศิริกุล มีนางสมพิศ สิทธิพิสัย เป็นครูผู้ควบคุม

ส่วนที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ มีการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ผลการแข่งขันปรากฎว่าในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตัวแทนโรงเรียนนครสวรรค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกอบด้วย นายพีรณัฐ พิริยะธนวัฒน์ นายนิติพล พิลึก นายสุทธิ ศรีสุวรรณ มีนางสาวกัลยารัตน์ รักภูธร เป็นครูผู้ควบคุม ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตัวแทนโรงเรียนนครสวรรค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกอบด้วย ดช.พศวีร์ แฝงพงษ์ ดญ.กิตติวรา อุรุวรรณกุล ดช.ภูวพัศ เทียมจรรยา มีนางสำฤทธิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา เป็นครูผู้ควบคุม