ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565

รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565

  • ให้นักเรียน สแกน QR Code เข้ากลุ่ม LINE ของห้องเรียน ในท้ายใบรายชื่อ (ขอสงวนสิทธิ์เข้ากลุ่มเฉพาะนักเรียนที่อยู่ห้องนั้นจริงๆ คนละ 1 ID)
  • ม.4/1-5 เรียงตามเกรดเฉลี่ย (GPAX) 6 ภาคเรียน โดยเรียงจากนักเรียนโครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก (เดิม) ตามลำดับ และมีที่นั่งว่าง รร.จะเลื่อนนักเรียนเดิม (ม.3/6-12) ร้อยละ 50 และนักเรียนที่มีผลการสอบของ พสวท.สมทบ ร้อยละ 50 เรียงตามลำดับ หาก GPA 6 ภาคเรียนเท่ากัน จะดู GPA ในกลุ่มสาระฯ วิทย์ คณิต และอังกฤษ ตามลำดับ
  • ม.4/6-9 เรียงตามลำดับที่สอบได้
  • ม.4/10-12 จัดห้องโดยการโรยคะแนนโดยใช้ GPA 6 ภาคเรียนของนักเรียนชาย หรือลำดับการสอบได้ของรอบปกติ ต่อด้วย นักเรียนหญิง
  • การจัดห้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการสละสิทธิ์ของนักเรียนแต่ละแผนการเรียน
  • นักเรียนใหม่ จะได้เลขประจำตัวนักเรียนหลังจากการมอบตัวนักเรียนทุกประเภทเสร็จสิ้น