ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565

รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565

  • ให้นักเรียน สแกน QR Code เข้ากลุ่ม LINE ของห้องเรียน ในท้ายใบรายชื่อ (ขอสงวนสิทธิ์เข้ากลุ่มเฉพาะนักเรียนที่อยู่ห้องนั้นจริงๆ คนละ 1 ID)
  • การจัดห้องเรียน ม.1/1 – ม.1/5 (โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก) จัดเรียงตามลำดับคะแนนที่สอบได้ หากมีคะแนนเท่ากันจะดูจากคะแนนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตามลำดับ ซึ่งหากมีนักเรียนสละสิทธิ์จะเรียกสำรองในลำดับถัดไป และทำการเลื่อนห้องขึ้นไปตามลำดับ
  • การจัดห้องเรียน  ม.1/6 – ม.1/12 จัดห้องโดยการนำนักเรียนชายเรียงคะแนนจากมากไปน้อย ต่อด้วยนำนักเรียนหญิงเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย แล้วจัดลงในห้องเรียนวนตามลำดับห้อง 6 ถึงห้อง 12 จนครบ โดยให้แต่ละห้องมีจำนวนนักเรียนชายและนักเรียนหญิงเท่าๆ กัน
  • หมายเลขประจำตัวนักเรียนจะออกให้ หลังจากการมอบตัวระดับชั้น ม.4 เสร็จสิ้นแล้ว