โครงการสอนปรับพื้นฐาน ม.1 ปี 2565

ประกาศรับสมัครโครงการสอนปรับพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

  1. ผู้สมัครเรียนต้องเป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2565 เท่านั้น
  2. นักเรียนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ตามความสนใจ (วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ)
  3. ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาละ 500 บาท
  4. จำนวนชั่วโมงเรียนวิชาละ 15 คาบเรียน (คาบเรียนละ 50 นาที) เรียนรูปแบบออนไลน์ โดยเริ่มเรียนระหว่างวันที่ 11 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ)
  5. ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี

หมายเหตุ : เมื่อชำระเงินแล้วจึงกรอกเอกสารสมัครและแนบหลักฐานการโอนเงิน

ลงทะเบียนเข้าร่วมและแจ้งการชำระเงิน

 

เข้ากลุ่ม LINE สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมและแจ้งการชำระเงิน

 

เข้ากลุ่ม LINE สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนการเรียน (เลือกแผนการเรียนได้ แผนใดแผนหนึ่ง เท่านั้น)