พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 2560

15 สิงหาคม 2560 โรงเรียนนครสวรรค์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จัดโครงการศาสนานำสุข กิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์