เชิญชม…สวนดอกดาวเรือง

เชิญชม สวนดอกดาวเรืองบริเวณแปลงเกษตรด้านข้างอาคาร 3 โรงเรียนนครสวรรค์ ซึ่งเป็นกิจกรรมการปลูกในรายวิชางานเกษตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ โดยครูธงทอง ล้วนเหล่าอังกูร