ป.ป.ช. จังหวัดฯ ติดตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

วันที่ 31 มกราคม 2565 : ณ ห้องประชุมอาคาร 1 โรงเรียนนครสวรรค์ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินการ เพื่อป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติตตามการจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษาของ สถานศึกษา การรับเงินบริจาค และการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ของสถานศึกษาภายในจังหวัดนครสวรรค์ โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจ และการประสานความร่วมมือ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2561