การรับใบเสร็จเงินค่าบำรุงการศึกษา 2/2564

สำหรับผู้ปกครองที่ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แล้ว และต้องการใบเสร็จ พร้อมใบประกอบการเบิกเงินกับหน่วยงานต้นสังกัดโดยทางโรงเรียนจะส่งเอกสารให้ผ่านทางไปรษณีย์

  • แบบฟอร์มขอรับใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงการศึกษาและใบประกอบการเบิกเงิน >> คลิกที่นี่