สำรวจความประสงค์รูปแบบการเรียนของนักเรียน ม.1 – ม.3

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้โรงเรียนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบการเรียนต่าง ๆ นั้น โรงเรียนนครสวรรค์ จึงจะเปิดเรียน On site สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งโรงเรียนจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) ในรูปแบบ Hybrid (ผสมผสาน) โดยเปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้ทั้ง On Site หรือ Online/On Demand ตามความสมัครใจ ในการนี้ โรงเรียนนครสวรรค์ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตอบแบบสอบถามการเลือกรูปแบบการเรียน เพื่อให้โรงเรียนดำเนินการจัดกลุ่มนักเรียนมาเรียน On site ได้ถูกต้อง ภายในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น.

หมายเหตุ

  • นักเรียนที่จะสามารถเลือกเรียนแบบ On-site ได้ต้องเป็นนักเรียนที่ได้รับวัคซีนแล้ว
  • นักเรียนต้องใช้ E-mail ของโรงเรียนนครสวรรค์เท่านั้นในกรอกแบบถาม และจะใช้ข้อมูลล่าสุด
  • นักเรียนที่เลือกเรียนแบบ On-site บางวันสามารถเลือกเรียนแบบ Online/On Demandได้ แต่นักเรียนที่เลือกเรียนแบบ Online/On Demand ไม่สามารถแบบ On-site ได้