กำหนดการรับวัคซีน สำหรับนักเรียน ม.1 – ม.3

หมายเหตุ

  1. นักเรียนระดับชั้น ม.4 – ม.6 ที่ป่วย/มีเหตุไม่ได้ฉีดในวันที่โรงเรียนกำหนด ให้มาฉีดในวันที่ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ฉีดวัคซีน (เฉพาะนักเรียนที่ลงชื่อกับโรงเรียนนครสวรรค์แล้ว)
  2. ลงทะเบียนหมอพร้อม มาล่วงหน้า เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบรายชื่อก่อนเริ่มฉีดวัคซีน โดยเลือกหน่วยบริการในหมอพร้อมเป็น โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
  3. อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม